Onlaýn galplyklar barada Semalt hünärmeni - Näme we nädip

Onlaýn aldawçylygyň ýaýramagy artýar. Bu gün şol monitora seredip, kimiň hakyky we kimiň kezzapdygyny aýdyp bilmersiňiz. Olar (erbet adamlar) özlerini gizlemegi we antikalary arkaly müňlerçe adamyň rahatlygyny inkär etmegi öwrendiler.

Şeýle-de bolsa, özüňizi gorap bilersiňiz. Bu aňsat: umumy onlaýn galplyklar bilen tanyşyň. Semaltly hünärmen Jeýson Adler munuň gizlin maglumatlaryňyzy, bank maglumatlaryňyzy we puluňyzy howpsuz saklar diýip hasaplaýar.

Elmydama ýadyňyzdan çykarmaň, hiç haçan pul ibermäň ýa-da tanamaýan ýa-da ynanmaýan adama kredit kartoçkasynyň maglumatlaryny ýaýratmaň.

Romantika kezzaplygy

Tanyşlyk web sahypalary müňlerçe adamyň söýgini tapmagyna kömek etdi. Gynansagam, birnäçe erbet elementler onlaýn tanyşlygy nädogry ünsi çekdi. Seresap boluň. Tanyşmak kezzaplygy kanuny tanyşlyk saýtlarynda we gödek adamlar üçin döredilen ýerlerde özüni görkezdi. Bu şeýle bolýar:

  • Galp web sahypasynda (kanuny birine geçýär) kezzapçy, hasap açmagy, baglanyşyk gurmagy we potensial aşyklar / hyzmatdaşlar bilen habarlaşmagy talap edýär. Munuň öňüni almak üçin, nämäniň gowudygyny we nämäniň ýokdugyny bilmek üçin tanyşlyk saýtlarynyň synlaryny gözden geçiriň.
  • Kanuny web sahypasynda kezzap hasap açýar. Olar sizi gyzyklandyrýan ýaly ederler, ýöne hakyky manyda hiç hili peýdasy ýok. Soňra syrkaw garyndaşyny ýa-da pul zerur bolan gyssagly kömek getirerler: bir bölegi sizden soramagyňyzy haýyş eder. Beýleki ýagdaýlarda size sowgat berip bilerler, soň bankyňyzy soraýarlar. pul iberjekdigini wada berýän jikme-jiklikler.

Bäsleşik, lotereýa we köpçülikleýin aldaw

Bu e-poçta we onlaýn kezzaplygyň iň köp ýaýran görnüşi. Sosial media hasabyňyzda e-poçta ýa-da kredit kartoçkalaryňyzyň jikme-jikliklerini töläniňizde ýa-da berseňiz talap edip boljak baýrak alandygyňyzy habar berýän habar alarsyňyz. Salgyt borçnamasy ýa-da şuňa meňzeş bir zatdygyna sizi ynandyrmak üçin köp synanyşarlar. Aldanma. Bu galplyk. Bu kezzaplyk. Haýsydyr bir lotereýa, arassalaýyş ýa-da haýyr-sahawat işine gatnaşmadyk bolsaňyz, seresap boluň.

Spam kezzaplary

Bular gutyňyzy doldurýar. Bu kezzaplykda, bir adam önümleriňiz / hyzmatlaryňyz bilen gyzyklanýan ýaly edip biler ýa-da siziň bilen söwda etmek isleýän bir gurama bolup biler. Ahyrynda tölegleri gaýtadan işlemäge kömek etmek üçin pul soraýan bolsalar, gaty erbet garaşylmagyna sebäp bolup bilersiňiz. Käwagt, karz maglumatlaryňyzy soraýarlar, ýöne bu ýagdaýda öz bankyňyzy ýa-da köplenç aragatnaşyk saklaýan islendik kanuny guramaňyzy görkezýärler. Muny tassyklamak üçin banka jaň etmeseňiz, haýsydyr bir baglanyşyga basmaň. Mundan başga-da, bir müşderiniň bir hyzmat üçin artykmaç töländigini aýdýan artykmaç töleg aldawyna duş gelip bilersiňiz. Sizden puluňyzy soraýarlar.

Iş kezzaplygy

Az iş üçin müňlerçe dollar wada berýän "öýden iş" mysaly gowy mysal bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda size oňat hak tölemek bilen gowy iş kepillendirilýär. Şeýle-de bolsa, tutmak bar. Işi üpjün etmek üçin töleg tölemeli. Şeýle kezzaplykda puluňyzy ýitirmäň.

Auksion aldawyny satyn almak / satmak

Adamlaryň onlaýn söwda we söwda tekliplerine geçmegi bilen bir aldaw ýüze çykdy: auksion satyn almak / satmak kezzaplygy. Haýsydyr bir önüme isleg bildireniňizde we teklibiňizi gazanyp bilmeseňiz, öz işiňiz bilen meşgullanarsyňyz. Soňra ýeňiji gatnaşyjynyň yza çekilendigini aýdýan birinden jaň alarsyňyz, indi bolsa teklipde ýeňiji bolduňyz. Olar näme isleýärler? Platformanyň (web sahypasynyň) daşynda işlemek. Muny etmäge het etme. Puluňyzy aldarsyňyz we bahasyny almarsyňyz (näme teklip etseňiz).

Tohumçylyk kezzaplygy

Bu onlaýn aldawçyda it ösdürip ýetişdirýän, satýan güjüklerini görkezýär. Hasaba alyş resminamalaryny we köp suratlary iberýärler. Ylalaşygy gutarmak üçin, yzyna gaýtaryljak iberiş tölegini tölemegiňiz haýyş edilýär. Ahyrynda pul tölärsiňiz we hiç bir güjük almarsyňyz. Olaryň setiri hem jogapsyz galýar.